Op al onze dienstverlening en leveringen is de DNR-2011-herziening juli 2013 van toepassing. Inkoopvoorwaarden die afwijken van de DNR-2011-herziening juli 2013 worden van de hand gewezen. De Nieuwe Regeling 2011-herziening juli 2013, Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur, DNR 2011, is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013. Bij elke overeenkomst is deze bijgesloten. 
U kunt DNR-2011 ook downloaden via deze DNR 2011 herzien (juli 2013).
Back to Top